24/11/2017       
ModelĐộng cơChờ GiaoGiaoChờ giaoGiaoChờ giaoGiao
Công suấtĐầu phát30 ngày30 ngày60 ngày60
VGD5500HO1B50U-47
5.5 KVAS20W-110
VGX8000KOCH18GS (củ)1
8.0 KVA
VGD8000H1D90Z430
8.0KVAS20F-200
VG6SHS12G406
6.0KVASK160CB1
VG10SHS12M4120
10KVASK160CB1
VG20SHS-QS3M4115
20kvaSK160MB
VG30FID30W3GN1
30KVADG 184G
VG30SDSF4M20111
30KVASK160LB
VG30FPM1103A-33G1
30KVAECP 28-VL/4
VG30FFS80002
30KVAMJB160MB4
VG40FID45W3GTA11
40kvaDG 224D
VG40FFSN45AM21
40kVASK160WB
VG50FFMN45AM22
50KVAECP 32-1M/4
VG50GFN45AM21
50KVAECP 32-1M/4
VG60FFSN45SM111
60kvaSincro
VG75GFN45SM2A1
75KVAMECC
VG80FID80W3GTA1
80KVADG244G
VG80FFMN45SM31
80KVAECP 32-4L/4
VG100FI100W4GTA
100KVAMJB 225MA4
VG100FID100W4GTA1
100KVADG274C
VG100FFSN45TM2A1
100KVASK225ML
VG125GFN45TM31
125KVAECP 34-1L/4
VG125FFMN45TM311
125KVAECP 34-1L/4
VG125GFN45TM31
125KVASK225LS
VG150FFMN67TM412
150KVAECP 34-2L/4
VG160FID/M160W6GTA11
160KVADG274F
VG175FID180W6GTA
175KVADG274G
VG175GFN67TM41
172KVAECO 38-2S/4
VG175FFMN67TM4
172KVAECO 38-2S/4
VG200FFMN67TM7
11
200KVAECO 38-2S/4
VG200GFN67TM722
200KVAECO 38-2S/4
VG200FIM200W6GTA1
200KVAECO 38-2S/4
VG200FID200W6GTA1
200KVADG274H
VG250FFMC87TE1D
250KVAECO 38-1L/4
VG300FFMC10TE1D1
300KVA
VG350FDMBF06M1015C1
350KVA
VG350FFMC13TE2A1
350KVAECO 38-3L/4
VG350FSDWD145TAD301
350KVADGK444E
VG400FFMC13TE3A1
400KVAECO40-1S/4
VG400FFC13TE3A1
400KVAMJB315MA4
VG400FSDWD145TAD351
400KVADGK444F
VG500FSDWD164TAD45
500KVADG544D1
VG 500FDMBF8M1015CP1
500KVAECO 40-3S/4
VG600FFMCR16TE1W2
600KVAECO 40-1.5L/4
VG650FAMSCANIA DC16 1
651KVAECO 40-2L/4
VG1000FPL4008TAG2A1
1000KVATAL 049E
FPT C13-500500HP1
FPT C13-825825HP(light)2
TCD 2015M V8700HP1
DI16 072M800HP5