16/05/2018       
ModelĐộng cơChờ GiaoGiaoChờ giaoGiaoChờ giaoGiao
Công suấtĐầu phát30 ngày30 ngày60 ngày60 ngày
VGD5500HO1B50U-47
5.5 KVAS20W-110
VGX8000KOCH18GS (củ)1
8.0 KVA
VGD8000H1D90Z430
8.0KVAS20F-200
VG6SHS12G406
6.0KVASK160CB1
VG8FL1LPW21
8KVASK160SA1
VG11FS1WP2.1D18E21
11KVADG184E
VGD12000KKD625-2
12KVAS20F-230
VG12FK1 3A150LWG1
12KVASK160CB1
VG20FLLPW41
20kVAMecc/Sincro
VG20FK4A220LWG1
20KVA
VG20FPM404A-22G11
20KVAECP 28-M/4
VGD25H2M411
25KVAECO28-3L/2
VG30FID30W3GN1
30KVADG 184G
VG30SDSF4M20111
30KVASK160LB
VG30FFS8000AM1212
30KVAMJB160MB4
VGD40H3M411
40KVASK160WA2
VG40FI45W3GTA1
40KVAMXB 180MA4
VG40FID45W3GTA1
40kvaDG 224D
VGD45H4L41C1
44KVASK160WA2
VG60FFN45SM11
60kvaMXB180LA4
VG80FI80W3GTA12
80KVAMJB200LA4
VG80FFN45SM31
80KVA
VG100FI100W4GTA1
100KVAMJB 225MA4
VG100FFN45TM2A1
100KVAMJB 225MA4
VG125GFN45TM31
125KVAECP 34-1L/4
VG125GFN45TM31
125KVASK225LS
VG125FFMN45TM311
125KVAECP 34-1L/4
VG160FI160W6GTA1
160KVAMJB 250MA4
VG175GFN67TM41
172KVAECO 38-2S/4
VG200FI200W6GTA11
200KVAMJB250LA4
VG200FFMN67TM7
1
200KVAECO 38-2S/4
VG200GFN67TM722
200KVAECO 38-2S/4
VG250FI250WTBD3V61
250KVAMarelli
VG250FFC87TE1D1
250KVAMJB250LB4
VG300FFMC10TE1D1
300KVAECO 38-2L/4
VG350FDMBF06M1015C1
350KVAECO 38-3L/4
VG350FFMC13TE2A1
350KVAMJB315SB
VG400FFC13TE3A1
400KVAMJB315MA4
VG500FSDWD164TAD451
500KVAMJB355SA4
VG 500FB6M26G550/5e21
500KVAMJB355SA4
630FMM D2840 LE2131
630KVAECO 40-2L/4
FPT C13-500500HP1
FPT C13-825825HP(light)2
TCD 2015M V8700HP1
DI16 072M800HP5