24/02/2018       
ModelĐộng cơChờ GiaoGiaoChờ giaoGiaoChờ giaoGiao
Công suấtĐầu phát30 ngày30 ngày60 ngày60 ngày
VGD5500HO1B50U-47
5.5 KVAS20W-110
VGX8000KOCH18GS (củ)1
8.0 KVA
VGD8000H1D90Z430
8.0KVAS20F-200
VG6SHS12G406
6.0KVASK160CB1
VG8FL1LPW21
8KVASK160SA1
VG12FK1 3A150LWG1
12KVASK160CB1
VG20FLLPW41
20kVAMecc/Sincro
VG20FK4A220LWG1
20KVA
VG20FPM404A-22G11
20KVAECP 28-M/4
VGD25H2M4111
25KVAECO28-3L/2
VG30FID30W3GN1
30KVADG 184G
VG30SDSF4M20111
30KVASK160LB
VG30FFS8000211
30KVAMJB160MB4
VGD40H3M411
40KVASK160WA2
VG40FID45W3GTA11
40kvaDG 224D
VGD45H4L41C1
44KVASK160WA2
VG60FFN45SM11
60kva
VG80FI80W3GTA23
80KVAMJB200LA4
VG80FFN45SM311
80KVAECP 32-4L/4
VG100FI100W4GTA11
100KVAMJB 225MA4
VG100FID100W4GTA1
100KVADG274C
VG100FFN45TM2A1
100KVA
VG125GFN45TM31
125KVAECP 34-1L/4
VG125GFN45TM31
125KVASK225LS
VG125FFMN45TM311
125KVAECP 34-1L/4
VG160FI160W6GTA11
160KVAMJB 250MA4
VG175GFN67TM41
172KVAECO 38-2S/4
VG200FI200W6GTA1
200KVAMJB250LA4
VG200FFMN67TM7
1
200KVAECO 38-2S/4
VG200GFN67TM722
200KVAECO 38-2S/4
VG250FI250WTBD3V61
250KVAMarelli
VG300FFMC10TE1D1
300KVAECO 38-2L/4
VG350FDMBF06M1015C1
350KVAMJB315SB
VG350FFMC13TE2A1
350KVAECO 38-3L/4
VG400FFC13TE3A1
400KVAMJB315MA4
VG600FFMCR16TE1W1
600KVAECO 40-1.5L/4
630FMM D2840 LE2131
630KVAECO 40-2L/4
VG 750FMD2842LE2131
750KVAMJB355MA4
VG800FSDWD327TAD68
800KVAHC634G
FPT C13-500500HP1
FPT C13-825825HP(light)1
TCD 2015M V8700HP1
DI16 072M800HP5