Lắp đặt hệ thống hòa đồng bộ ở Hà Nội ngày 14/12/2014

Hệ thống hòa đồng bộ

http://aerosportline.com/id/instagram/