Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên

Thong-báo-mời-họp-ĐHCĐ-năm-2018

giayxacnhan_du_DHCD

00_Chuong trinh dai hoi

02_Thong qua chuong trinh dai hoi

03_Quy che to chuc dai hoi

04-Bao-cao-tong-ket-sxkd-2017-va-ke-hoach-2018

06_To trinh tra thu lao HDQT, BKS

07_To trinh chon cty kiem toan

08_To-trinh-bau-bs-TV.HDQT.

Giay_Uy_Quyen

CBTT v/v lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Giấy Ủy Quyền

Giấy xác nhận dự Đại Hội Cổ Đông

Biên bản họp đại hội cổ đông năm 2016

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2016

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 

Chương trình đại hội

–  Thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2016

– Quy chế tổ chức đại hội 

– Báo cáo hoạt động năm 2015 của HĐQT

– Báo cáo tổng kết KHSX năm 2015 và kế hoạch năm 2016

– Báo cáo của ban kiểm soát năm 2015

08_To-trinh-tra-thu-lao-HDQT-BKS

09_To trinh chon cty kiem toan

10 To trinh bo sung nganh KD

Giay_Uy_Quyen

giayxacnhan_du_DHCD

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015