Báo cáo tài chính đã kiểm toán

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 công ty mẹ

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 hợp nhất

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017 công ty mẹ

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017 hợp nhất

Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 

Báo cáo tài chính Dzima 6 tháng đầu năm 2016 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

Báo cáo tài chính Dzima năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014

Báo cáo tài chính Dzima năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013

Báo cáo tài chính Dzima năm 2013

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011

Báo cáo tài chính Dzima năm 2011

Báo cáo tài chính Dzima Campuchia năm 2011

Báo cáo tài chính TBBP năm 2011

Báo cáo kiểm toán vốn năm 2010

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010

Báo cáo tài chính Dzima năm 2010

Báo cáo tài chính Dzima năm 2010 (Tiếng Anh)

Báo cáo tài chính Dzima Camphuchia năm 2010

Báo cáo tài chính Dzima Campuchia năm 2010 (Tiếng Anh)

Báo cáo tài chính TBBP năm 2010

Báo cáo tài chính TBBP năm 2010 (Tiếng Anh)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009

Báo cáo tài chính hợp nhất Dzima Camphuchia năm 2009

Báo cáo tài chính Dzima năm 2009

Báo cáo tài chính TBBP năm 2009

Báo cáo tài chính Dzima năm 2009 (Tiếng Anh)

Báo cáo tài chính Dzima năm 2008

Báo cáo tài chính Dzima năm 2007

Báo cáo tài chính Dzima năm 2006

Báo cáo tài chính Dzima năm 2005

Báo cáo tài chính Dzima năm 2004

Báo cáo tài chính Dzima năm 2003

Báo cáo tài chính Dzima năm 2002

Báo cáo tài chính Dzima năm 2001

báo cáo tài chính đã kiểm toán