Báo cáo tài chính đã kiểm toán

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 công ty mẹ

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 hợp nhất

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017 công ty mẹ

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017 hợp nhất

Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 

Báo cáo tài chính Dzima 6 tháng đầu năm 2016 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

Báo cáo tài chính Dzima năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014

Báo cáo tài chính Dzima năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013

Báo cáo tài chính Dzima năm 2013

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011

Báo cáo tài chính Dzima năm 2011

Báo cáo tài chính Dzima Campuchia năm 2011

Báo cáo tài chính TBBP năm 2011

Báo cáo kiểm toán vốn năm 2010

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010

Báo cáo tài chính Dzima năm 2010

Báo cáo tài chính Dzima năm 2010 (Tiếng Anh)

Báo cáo tài chính Dzima Camphuchia năm 2010

Báo cáo tài chính Dzima Campuchia năm 2010 (Tiếng Anh)

Báo cáo tài chính TBBP năm 2010

Báo cáo tài chính TBBP năm 2010 (Tiếng Anh)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009

Báo cáo tài chính hợp nhất Dzima Camphuchia năm 2009

Báo cáo tài chính Dzima năm 2009

Báo cáo tài chính TBBP năm 2009

Báo cáo tài chính Dzima năm 2009 (Tiếng Anh)

Báo cáo tài chính Dzima năm 2008

Báo cáo tài chính Dzima năm 2007

Báo cáo tài chính Dzima năm 2006

Báo cáo tài chính Dzima năm 2005

Báo cáo tài chính Dzima năm 2004

Báo cáo tài chính Dzima năm 2003

Báo cáo tài chính Dzima năm 2002

Báo cáo tài chính Dzima năm 2001 báo cáo tài chính đã kiểm toán

 

074-134
074-135
074-137
074-138
074-139
074-322
074-324
074-325J
074-338
074-343
074-344
074-404
074-674
074-676
074-679
074-924
078-702
083-640
090-055
090-056
090-076
090-077
090-078
090-091
090-160
090-161
090-554
090-600
090-601
090-602
350-001
350-001-LAB
350-001GB2312-LAB
350-018
350-020
350-021
350-022
350-023
350-024
350-025
350-026
350-027
350-029
350-030
350-040
350-050
350-060
350-080
351-001
351-018
000-470
000-474
000-484
000-486
000-501
000-502
000-503
000-512
000-513
000-514
000-516
000-527
000-529
000-530
000-532
000-533
000-534
000-535
000-536
000-537
650-155
650-156
650-157
650-159
650-173
650-175
650-177
650-178
650-179
650-180
650-195
650-196
650-251
650-256
650-261
650-281
650-286
650-292
650-293
650-294
70-238
70-241
70-243
70-244
70-246
70-247
70-262
70-270
70-271
70-272
642-586
642-587
642-591
642-611
642-617
642-618
642-627
642-631
642-637
642-642
642-647
642-648
642-651
642-652
642-654
642-655
642-661
642-681
642-691
642-731
642-732
642-736
642-737
642-741
642-742
642-746
642-747
642-770
642-775
642-780
642-785
642-801
642-811
642-812
642-813
642-821
642-825
642-831
642-832
642-845
642-871
642-873
642-874
642-883
642-885
642-887
642-889
642-891
642-892
642-901
642-091
642-104
642-105
642-112
642-132
642-143
642-144
642-145
642-162
642-164
642-165
642-176
642-181
642-185
642-188
642-241
642-242
642-243
642-262
642-263
70-340
70-341
70-342
70-346
70-347
70-350
70-351
70-400
70-401
70-403
70-410
70-411
70-412
70-413
70-414
70-415
70-416
70-417
70-431
70-431GB2312
70-432
70-432GB2312
70-433
70-441
70-441GB2312
640-863
640-864
640-875
640-878
640-893