• Chủ tịch hội đồng quản trị

  Tên : Đặng Đình Hưng

  Số điện thoại : +84 903 809 370

  Email : hung@dzima.com

 • Thành viên hội đồng quản trị

  Tên : Nguyễn Đức Cường

  Số điện thoại : +84 903 415 458

  Email : cuong@dzima.com

 • Thành viên hội đồng quản trị

  Tên : Võ Anh Thụy

  Số điện thoại : +84 908 138 666

  Email : vothuy@dzima.com

 • Thành viên hội đồng quản trị

  Tên : Nguyễn Quang Trung

  Số điện thoại : +84 918 033 845

  Email : trungnq@phugiasc.vn

 • Thành viên hội đồng quản trị

  Tên : Lê Tấn Mười Anh

  Số điện thoại : +84 949 809 401

  Email : muoianh12@gmail.com