• Tổng giám đốc

  Tên : Đặng Đình Hưng

  Số điện thoại : +84 903 809 370

  Email : hung@dzima.com

 • Nguyễn Văn Nhân

  Tên : Trưởng phòng tài chính

  Số điện thoại : +84 906 861 177

  Email : nhan.ngv@dzima.com

 • Trưởng phòng kĩ thuật

  Tên : Nguyễn Trọng Tuấn

  Số điện thoại : +84 908 116 890

  Email : tuan.ngtr@dzima.com

 • Trưởng phòng sản xuất

  Tên : Trần Công Phú

  Số điện thoại : +84 983 830 748

  Email : phu.trc@dzima.com

 • Trưởng phòng động cơ

  Tên : Phan Hữu Thế

  Số điện thoại : +84 932 826 188

  Email : the.phh@dzima.com