• Trưởng ban kiểm soát

  Tên : Vũ Ngọc Thành

  Số điện thoại : +84 913 217 207

  Email : vunthanh@dzima.com

 • Thành viên ban kiểm soát

  Tên : Khổng Thị Kim Nga

  Số điện thoại : +84 913 213 657

  Email : kimnga@dzima.com

 • Thành viên ban kiểm soát

  Tên : Đào Ngọc Phương Nam

  Số điện thoại : +84 902 442 011

  Email : namdnp@phugiasc.vn