Dzima modelĐộng cơCông suất
(HP)
Cột áp lớn nhất
(m)
Lưu lượng làm việc
(m3/h)
Cột áp làm việc
(m)
DP11-95HGHatz 1B5011 @3600 vph952445
DP19-100HRHatz 2G4019 @3150 vph1004262
DP32-118HRHatz 2M4132 @2600 vph1186081
DP51-124HRHatz 3M4151 @2600 vph12410293
DP68-108FRHatz 4M4168 @2900 vph10815092
DP106-112FRFPT N45SM3106 @1800 vph11221090
DP146-117FRFPT N45TM3146 @1800 vph11730090
DP335-112FRFPT C87TE4335 @1800 vph11275090
DP41-145HRHatz 3M4141 @2900 vph14554122
DP58-156HRHatz 4M4158 @2900 vph15684123
DP105-166FRFPT N45SM3105 @1800vph166156123
DP139-144FRFPT N45TM3139 @1800vph144210127
DP173-140FPFPT N67TM4172 @1800 vph140270126