Dzima modelĐộng cơCông suất
(HP)
Cột áp lớn nhất
(m)
Lưu lượng làm việc
(m3/h)
Cột áp làm việc
(m)
DP7-55HRHatz 1B306.8 @3600 vph552149
DP10-54HRHatz 1B509.8 @3600 vph544537
DP12-50HRHatz 1D90Z12 @2800 vph506039
DP21-68KRHatz 2G4021 @3600 vph687848
DP31-53HRHatz 2M4131 @2600 vph5316834
DP46-71HRHatz 3M4146 @3000 vph7118051
DP64-69HRHatz 4M4164 @2600 vph6925248
DP190-78FRFPT N67TM4190 @1500vph7864060
DP335-86FRFPT C87TE4335 @1800vph8695078