BCTC hợp nhất quý 1 năm 2015

BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2015_